[x] Դ˹ҵҧ
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 36 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
เว็บลิงค์
ระบบอีเซอร์วิส
ระบบการเคลื่อนย้ายสัตวผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(เจ้าหน้าที่)
ระบบการเคลื่อนย้ายสัตวผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(ผู้ประกอบการ)
ระบบการทำเครื่องหมายและขึ้นทะเบียนสัตว์แห่งชาติ
เว็บเมล์กรมปศุสัตว์
ระบบจัดเก็บเอกสารกรมปศุสัตว์
ระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผูัเลี้ยงสัตว์
ระบบบริหารการปฏิบัติงานกรมปศุสัตว์(E-Operation)
รับสมัครงาน
ระบบเอกสารเผยแพร่ กรมปศุสัตว์
IDP สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร
ภัยพิบัติ

พยากรณ์อากาศ
 
ค้นหาจาก google

  
แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่1/2558   
 

แบบฟอร์ม 1 , 2.1 , 2.2ก่อนการพัฒนา , 2.2หลังการพัฒนา , 3.1 , 3.2 , 3.3 และ 4

บันทึกแจ้งแผนการพัฒนา

บันทึกรายงานผลการพัฒนาตามแบบฟอร์ม 4

หลักฐานตามข้อ 2.2

********************

หลักฐานประกอบการพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใช้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2558

1. แผนพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร

           1.1 แบบฟอร์ม 1 รายงานแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน
           1.2 แบบฟอร์ม 2.2 รายงานแผน/ผลการพัฒนารายบุคคลตามการวิเคราะห์ความจำเป็นของแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) : สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา
           1.3 แบบฟอร์ม 3.1 สรุปรายงานตามตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใช้บังคับบัญชา : ข้าราชการ
           1.4 แบบฟอร์ม 3.2 สรุปรายงานตามตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใช้บังคับบัญชา : พนักงานราชการ
           1.5 แบบฟอร์ม 3.3 สรุปรายงานตามตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใช้บังคับบัญชา : ลูกจ้าง

2. การสื่อสารเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ แผนพัฒนาบุคลากรให้บุคลากรในสังกัดทุกคนเข้าใจ และรับทราบอย่างทั่วถึง ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน

           2.1 ประชุมคณะทำงานดำเนินการพัฒนาบุคลากรจังหวัดยโสธร รอบการประเมินที่ 1/2558
                   - หนังสือบันทึกข้อความเชิญประชุมคณะทำงาน
                   - รายชื่อ/ลายมือชื่อ ผู้เข้าร่วมประชุม
                   - ระเบียบวาระการประชุม
                   - รายงานการประชุม   
                   - ภาพกิจกรรมประชุมคณะทำงาน
           2.2 คำสั่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธรที่ 1/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการพัฒนาบุคลากรจังหวัดยโสธร
           2.3 ประชุมชี้แจงแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ให้บุคลากรในสังกัดทุกคนเข้าใจและรับทราบ
                   - หนังสือบันทึกข้อความเชิญประชุม
                   - รายชื่อ/ลายมือชื่อ ผู้เข้าร่วมประชุม
                   - ระเบียบวาระการประชุม
                   - รายงานการประชุม   
                   - รายละเอียดกิจกรรม Work Rally สานสัมพันธ์
                   - ภาพกิจกรรมประชุมชี้แจงแผน
           2.4 สื่อสาร เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ให้บุคลากรในสังกัดทุกคนเข้าใจและรับทราบทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน

3. มีการนำแผนพัฒนาบุคลากรไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมตามเป้าหมายที่กำหนด
           3.1 หนังสือบันทึกข้อความ ลงนามในหนังสือราชการตัวชี้วัดผู้บริหารด้านการพัฒนาบุคลากรฯ
           3.2 โครงการฝึกอบรมด้านการพัฒนาบุคลากร หลักสูตร “การเสริมสร้างความร่วมแรงร่วมใจในการทำงานบนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้อง”
           3.3 หนังสือขออนุมัติฝึกอบรม/หนังสือส่งหลักฐานการฝึกอบรม
           3.4 รายชื่อ/ลายมือชื่อผู้เข้ารับการพัฒนา
           3.5 หนังสือแจ้งการฝึกอบรมด้านการพัฒนาบุคลากร
           3.6 หนังสือขอความอนุเคราะห์วิทยากรในการฝึกอบรม
                  - หนังสือขอบคุณวิทยากร
                  - แบบตอบรับการเชิญเป็นวิทยากร
           3.7 เนื้อหาการฝึกอบรม/เอกสารการบรรยาย
           3.8 คำกล่าวเปิดการฝึกอบรม/คำกล่าวรายงานการฝึกอบรม
           3.9 สรุปกิจกรรมแบ่งกลุ่มจัดทำ Work Shop
           3.10 ตัวอย่างใบประกาศนียบัตร
           3.11 รูปถ่ายกิจกรรม         
              
4. การประเมินผลและติดตามผลการพัฒนาบุคลากร 

           4.1 ประเมินผลหลังเสร็จสิ้นโครงการ

                   A. หลักฐานการประเมินโครงการ/ประเมินปฏิกิริยา
                        - สรุปการประเมินผลโครงการ/ประเมินปฏิกิริยาต่อการฝึกอบรม จากแบบสอบถามโดยโปรแกรม SPSS
                        - แบบประเมินผลการฝึกอบรมรายบุคคล  
ลำดับที่ 1-58

                   B. หลักฐานการประเมินการเรียนรู้ pre-test/post-test
                        - สรุปผลการทดสอบความรู้รายบุคคล
                        - แบบทดสอบความรู้

          4.2 การติดตามผลการฝึกอบรมรายบุคคล หลังเสร็จสิ้นการอบรมไปแล้วอย่างน้อย 1 เดือน
                        - หนังสือบันทึกข้อความประเมินและติดตามผลการพัฒนา
                        - สรุปผลการติดตามผลการฝึกอบรมฯ
                        - แบบติดตามผลการฝึกอบรมรายบุคคล ลำดับที่ 1-58    

5. การรายงานผลการพัฒนาตามแบบแผนที่กำหนด 

           5.1 หนังสือบันทึกข้อความรายงานผลการพัฒนาตามแบบฟอร์ม 4
           5.2 การประเมินให้คะแนนตนเองฯ แบบฟอร์มที่ 4
           5.3 รายงานแผน/ผลการพัฒนารายบุคคล
                        - แบบฟอร์มที่ 1
                        - แบบฟอร์มที่ 2.2  ก่อนการพัฒนา , หลังการพัฒนา
                        - แบบฟอร์มที่ 3.1
                        - แบบฟอร์มที่ 3.2
                        - แบบฟอร์มที่ 3.3