ชื่อ - นามสกุล :นายธนยศ หนูจิตร
ตำแหน่ง :พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :0807241309
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม :