ชื่อ - นามสกุล :นายจิรเดช ตะนุมาตร
ตำแหน่ง :พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 1
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :0850176085
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม :