ชื่อ - นามสกุล :นายสมศักดิ์ เพชรทอง
ตำแหน่ง :ผู้ช่วยช่าง ระดับ ช 1
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :0878697895
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม :