“ปศุสัตว์ยโสธรฝึกอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผลผลิตการเกษตรและปศุสัตว์”

5870

 

          วันที่ 2 เมษายน 2562 นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร มอบหมายให้กลุ่มยุทธสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร จัดฝึกอบรมเกษตรกรโครงการ 5 ประสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง โดยมีเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้ จำนวน 20รายและมีวิทยากรจากศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร มาให้ความรู้เรื่อง สูตรอาหารข้นสำหรับโคเนื้อ ศาลาประชาคม บ้านโคกสะอาด หมู่ที่7 ต.โคกนาโก อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร เพื่อลดต้นทุนให้เกษตรกรในการเลี้ยงวัวเนื้อต่อไป

 

5868.jpg 5869.jpg 5870.jpg

5871.jpg 5872.jpg

(ภาพ - ข่าว: กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 2 เมษายน 2562)