“รอง ผวจ.ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดยโสธร (ก.ช.ภ.จ.)”

445451

1 มีนาคม 2565 นายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดยโสธร (ก.ช.ภ.จ.) พิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย กรณีโรคระบาดสัตว์ชนิดโรคลัมปี สกิน (Lumpy skin disease) โดยมี น.สพ.อภิชาติ ภะวัง ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร พร้อมด้วยนายชัชวาล หินซุย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ และปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ ได้นำเสนอความเสียหายจากโรคระบาดสัตว์ ชนิดโรคลัมปี สกิน (Lumpy skin disease) ต่อคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดยโสธร (ก.ช.ภ.จ) เพื่อเสนอขอความเห็นชอบที่ประชุม ก.ช.ภ.จ.ยโสธร พิจารณาให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีโรคระบาดสัตว์ชนิดโรคลัมปี สกิน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2562 และหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2564 (อัตราการช่วยเหลือใหม่)

โดยมติที่ประชุม เห็นชอบให้การช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ ในพื้นที่ โดยปัจจุบัน (27 กุมภาพันธ์ 2565 ) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธรไม่ได้รับรายงานสัตว์ป่วยตายเพิ่มเติม ทั้งนี้่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร จะได้จัดส่งข้อมูลให้กรมปศุสัตว์พิจารณาให้ความช่วยเหลือตามระเบียบฯ ต่อไป

445451.jpg 445452.jpg 445453.jpg

445454.jpg

(ภาพ - ข่าว: กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 1 มีนาคม 2565)