ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร

ที่อยู่หน่วยงาน : 131 ม.3 ถนนแจ้งสนิท ต.สำราญ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000

โทรศัพท์ : 045-715412 โทรสาร : 045-712231
เว็บไซต์ : pvlo-yst.dld.go.th  อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

           ประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน

           สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2515 พร้อมกับการจัดตั้งจังหวัดยโสธร อยู่บริเวณชั้น 2 ของศาลากลางจังหวัดยโสธร ห้องเดิมอยู่ติดกับพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร โดยมี นายดี  แก้วมรินทร์ เป็นปศุสัตว์จังหวัดยโสธรคนแรกต่อมามีสำนักงานต่างๆมากขึ้น จึงถูกย้ายไปอยู่ที่ตึกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ชั้นล่าง

            เมื่อกรมปศุสัตว์ได้จัดสรรงบประมาณให้จัดสร้างสำนักงานเป็นเอกเทศขึ้น ปศุสัตว์จังหวัดมีการให้ปศุสัตว์อำเภอเมืองยโสธรคือ นายไพฑูรย์   ณุวงค์ศรี ให้ไปติดต่อหาที่สาธารณะประโยชน์ บริเวณใกล้ๆตัวเมือง เพื่อจัดสร้างสำนักงานฯ ครั้งแรกได้ไปติดต่อที่ใกล้สะพาน บ้านตับเต่า เส้นทางไปอำเภอทรายมูล – กุดชุม (ซึ่งเป็นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำใหญ่ปัจจุบัน) แต่เป็นที่ลุ่มเกินไปต้องเสียงบประมาณในการปรับสภาพพื้นที่มาก ทางปศุสัตว์อำเภอเมืองยโสธรจึงได้ไปติดต่อที่ต.สำราญ  ม.3 บ้านบ่อ ต.สำราญ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร ซึ่งเป็นที่สาธารณะประโยชน์ มีชื่อเรียกว่า “ดอนยายเพีย” เล่ากันว่าเป็นที่เฮี้ยนมาก ผู้คนส่วนใหญ่ไม่กล้าที่จะเข้ามาในดอนนี้ เนื้อที่ทั้งหมด 2 ไร่ แต่ถูกเอกชนลุกล้ำไปเหลือประมาณ 1 ไร่เศษ เป็นที่สาธารณะประโยชน์ โดยได้ประชุมกรรมการหมู่บ้านบ่อ ม.3 เพื่อขอให้กรมปศุสัตว์ใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ทางคณะกรรมการหมู่บ้านได้ลงมติเห็นชอบ ผ่านสภาตำบล แล้วแจ้งไปยังกระทรวงมหาดไทย อนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สร้างสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธรได้ จึงได้สร้างสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธรขึ้น ในสมัยนายปรีดา  อิศรางกูร  ณ  อยุธยา เป็นปศุสัตว์จังหวัดยโสธร (คนที่ 7) และนายไพฑูรย์  ณุวงค์ศรี เป็นผู้ช่วยฯ ดำเนินการต่อมาจนแล้วเสร็จ โดยที่อยู่ปัจจุบัน คือ 131 ม.3 ถนนแจ้งสนิท  บ้านบ่อ ต.สำราญ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร มีระยะทางห่างจากศาลากลางจังหวัดยโสธรประมาณ 2 กิโลเมตร