ทำเนียบรายนามปศุสัตว์จังหวัดยโสธรตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

 

ชื่อ-นามสกุล ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง
1.นายดี   แก้วมรินทร์ 10 มีนาคม 2516 – 31 มกราคม 2524
2.นายไชโย  ศิริพานิช 1 กุมภาพันธ์ 2524 – 18 ตุลาคม 2524
3.นายสมเจตน์  ไตติลานนท์                       19 ตุลาคม 2524 – 1 มิถุนายน 2529
4.นายประยงค์  แนบเกษร                           2 มิถุนายน 2529 – 23 มิถุนายน 2530
5.นายประเยี่ยม  คุ้มอินทร์                           24 มิถุนายน 2530 – 19 ตุลาคม 2530
6.นายโสรัจ  นิลประภัสสร                         20 ตุลาคม 2530 – 12 ธันวาคม 2532
7.นายปรีดา  อิศรางกูร ณ อยุธยา               13 ธันวาคม 2532 – 3 เมษายน 2537
8.นายประดิษฐุ์  มานีมาน                            4 เมษายน 2537 – 8 ตุลาคม 2539
9.นายเรืองศักดิ์  ละทัยนิล                           9 ตุลาคม 2539 – 20 มกราคม 2546
10.นายวัชรวิชว์  อิฐรัตน์                             21 มกราคม 2546 – 30 มกราคม 2547
11.นายนัทธ์เวโรจน์  บูชาพัฒน์                  31 มกราคม 2548 – 10 สิงหาคม 2553
12.นายวิสุทธ์  สารพัฒน์                             11 สิงหาคม 2553 – 2 เมษายน 2555
13.นายธานินทร์  จุฑาทิพย์ชาติกุล                 2 เมษายน 2555 – 18 ตุลาคม 2560
14.นายวิสุทธิ์ สารพัฒน์

19 ตุลาคม 2560 – 29 พฤจิกายน 2561

15.นายปัญญา มูลคำกาเจริญ

17 ธันวาคม 2561- 23 มกราคม 2563

16.นายชาติชาย ยิ้มเครือ

3 มีนาคม 2563 - 25 ธันวาคม 2564

17.นายปรีดา ถาวรประดิษฐ์

28 ธันวาคม 2564 - 20 กุมภาพันธ์ 2565

18.นายอภิชาติ ภะวัง 

19.นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล

21 กุมภาพันธ์ 2565 - 20 มกราคม 2566 

30 มกราคม 2566 -