S 163880969

 

วันที่ 12 ตุลาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร บริการผ่าตัดทำหมันสุนัข เพศผู้ 8 ตัว  เพศเมีย 33 ตัว รวม 41 ตัว แมว เพศผู้ 13 ตัว เพศเมีย 24 ตัว รวม 37 ตัว รวมทั้งสิ้น 78 ตัว

(ภาพ - ข่าว: ฝ่ายบริหารทั่วไป 17 ตุลาคม 2561)