“ปศุสัตว์ยโสธรตรวจสอบพื้นที่และหารือแนวทางการก่อสร้างโรงตัดแต่งซากโคขุน”

55519

วันที่ 3 เมษายน 2562 นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และหัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ร่วมกับสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธรตรวจสอบพื้นที่และหารือแนวทางการก่อสร้างโรงตัดแต่งซากโคขุนณวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงโคขุนหนองแหน ตำบลหนองแหน อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

 

(ภาพ - ข่าว: กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 3 เมษายน 2562)