ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ร่วมกับท้องถิ่นติดเครื่องหมาย QR code ประจำตัวสัตว์ นวัตกรรมเพื่อการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า”

S 53584115

27 พ.ย.63 น.สพ.ชาติชาย ยิ้มเครือ ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร พร้อมนางจันทรา ชัยชนะ ท้องถิ่นอำเภอไทยเจริญ จ.ส.อ.วสันต์ วรเจริญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ องค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่ และนายวิฑูรย์ ละคร ปศุสัตว์อำเภอไทยเจริญ ลงพื้นที่ บ้านโนนบ้านใหม่ ม.8 ต.คำไผ่ อ.ไทยเจริญ ดำเนินการติดเครื่องหมาย QR code ที่เหรียญห้อยคอสุนัข ให้แก่สุนัขของหมู่บ้านที่มีทั้งหมด 108 ตัว เพื่อเป็นข้อมูลประจำตัวของสุนัขแต่ละตัว ซึ่งสามารถอ่านข้อมูลได้ด้วยโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนทุกรุ่น ข้อมูลใน QR code ประกอบด้วย ชื่อสุนัข เพศ อายุ วันที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ชื่อเจ้าของสุนัข ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ ซึ่งจะทำให้ทราบว่าสุนัขเป็นของใคร ป้องกันสุนัขหาย และทราบประวัติการฉีดวัคซีน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของหมู่บ้าน นอกจากนี้ หากพบสุนัขเป็นโรคพิษสุนัขบ้า เครื่องหมาย QR code จะช่วยในการสอบสวนโรคทางระบาดวิทยา ทำให้ทราบเส้นทางหมู่บ้านต้นทาง ที่สุนัขเดินทางออกมา ผ่านหมู่บ้านใดบ้าง ซึ่งอาจไปกัดสุนัขระหว่างทาง และไปตายที่หมู่บ้านใด จึงมีประโยชน์มากต่อเจ้าหน้าที่ในการติดตามย้อนรอยได้ เพื่อดำเนินการควบคุม ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ การติดเครื่องหมาย QR code ไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับการติดเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ด้วยการฝังไมโครชิพจะเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 300-500 บาทต่อตัว และสามารถแก้ไขข้อมูลประวัติสัตว์ใน QR code ได้ตลอดเวลา อันจะทำให้ข้อมูลมีความทันสมัย และเป็นประโยชน์ในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังแยกสีปลอกคอสุนัขตามความนิสัย ความเชื่องของสุนัข โดยสีแดงหมายถึงสุนัขดุ สีเหลืองหมายถึงสุนัขดุปานกลาง สีเขียวหมายถึงสุนัขเชื่อง เพื่อให้ประชาชนสังเกตได้และระมัดระวังการถูกสุนัขกัด ปศุสัตว์จังหวัดจะติดตามประเมินผลการดำเนินการ และจะขยายผลนำไปใช้ในพื้นที่อื่นๆต่อไป

 

(ภาพ - ข่าว: กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 30 พฤศจิกายน 2563)