2560 01 30b 003

นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ประกาศนโยบายเกษตรแปลงใหญ่อาชีพโคนมไทยมั่นคงยั่งยืน” วันที่ 30 มกราคม 2560 ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี