สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2563