taoputer

ด้วยในขณะนี้มีรายงานการระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อยในพื้นที่หลายจังหวัดประกอบกับสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง จากผลการสอบสวนโรค พบว่าสาเหตุส่วนใหญ่ของการเกิดโรคปากและเท้าเปื่อย ในปี ๒๕๖๐ เกิดจากการเคลื่อนย้าย โค-กระบือ มีชีวิต ทั้งการเคลื่อนย้ายอย่างถูกต้องและการลักลอบเคลื่อนย้าย ซึ่งการเคลื่อนย้ายโค-กระบือ ที่เป็นพาหะของโรค ทำให้โรคแพร่กระจายไปได้ในวงกว้าง ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายจากการระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อยที่อาจเกิดขึ้นกับเกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ แพะ แกะ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธรจึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์เตือนภัย ถึงสถานการณ์การระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อย และมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคให้เกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องทราบ และดำเนินการ ดังนี้

๑. สังเกตอาการ หากพบสัตว์ป่วยให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ทันทีเพื่อให้การควบคุมโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๒. ชะลอการเคลื่อนย้ายโค กระบือ แพะ แกะ เข้าออกภายในฟาร์มเพื่อลด ความเสี่ยงของการนำเข้าเชื้อไวรัสปากและเท้าเปื่อย  หากมีความจำเป็นต้องมีการเคลื่อนย้ายโค กระบือ แพะ แกะ เข้ามาภายในฟาร์มควรมีการกักสัตว์ที่คอกกักที่แยกจากสถานที่เลี้ยงสัตว์อย่างน้อย ๗ วัน เพื่อสังเกตอาการ

๓. เข้มงวดการปฏิบัติตามระบบความปลอดภัยทางชีวภาพเบื้องต้น  เช่น

-  งดให้บุคคลภายนอกเข้ามาในฟาร์มโดยเฉพาะพ่อค้ารับซื้อโค กระบือ  แพะ แกะ เข้าสถานที่เลี้ยงสัตว์อย่างเด็ดขาด หากจำเป็นต้องเปลี่ยนรองเท้าที่ใช้เฉพาะภายในฟาร์มและเดินผ่านอ่างน้ำยาฆ่าเชื้อทุกครั้งก่อนเข้า

-  งดให้รถภายนอกเข้ามาในฟาร์มโดยเฉพาะรถขนส่งสัตว์  มูลสัตว์และอาหารสัตว์หากจำเป็นให้พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อรถทุกคันที่เข้าออกสถานที่เลี้ยงโค กระบือ แพะ แกะ  

ที่มา : กลุ่มสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร