“ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร จัดพิธีมอบโคพระราชทาน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร”

95987

30 เมษายน 2564 น.สพ.ชาติชาย ยิ้มเครือ ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร พร้อมนายบรรลือ กล่ำพูล ปศุสัตว์อำเภอกุดชุม และกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ จัดพิธีมอบโคพระราชทานให้แก่เกษตรกร ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุดชุม ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชประสงค์ปล่อยชีวิตโค จำนวน 1 คู่ เป็นโคเพศเมีย จำนวน 1 ตัว เพศผู้ จำนวน 1 ตัว เพื่ออุทิศบุญกุศล และเสริมความเป็น สิริมงคล ทรงพระราชทานโคจำนวนดังกล่าว ให้แก่นายศึกษา พันธ์หอม ที่ 111 หมู่ 3 ต.คำน้ำสร้าง อ.กุดชุม โดยนำเข้าโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรตามสัญญายืมเพื่อการผลิต ยังความปลื้มปิติยินดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่นายศึกษา พันธ์หอมอย่างหาที่สุดมิได้