ขออนุมัติโครงการ

แจ้งแผนการดำเนินการตามตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2564

แบบฟอร์มรายชื่อพัฒนาบุคลากรรอบที่ 2/2564

แบบฟอร์มรายงานแผนการพัฒนาบุคลากรสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร รอบที่ 2 ปี 64 (IDP)

ผล IDP 2/2564

สรุปผลการประเมินและรายงานแบบติดตามและความพึงพอใจในการฝึกอบรม

แบบติดตาม

สรุปรายงานแบบประเมินติดการนำไปใช้ประโบชน์ในการปฏิบัติงาน

แบบประเมิน

คะแนน

ใบประกาศ