1. ขั้นตอนการวางแผน

1.1 อนุมัติโครงการ

2.2 แจ้งบุคลากรเข้าร่วมอบรม

3.3 แบบฟอร์มรายชื่อพัฒนาบุคลากร

2.ขั้นตอนการดำเนินงาน

4.4 แบบฟอร์มรายงานแผนการพัฒนาบุคลากรสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร รอบที่ 1 ปี 65 (IDP)

5.5 แบบฟอร์มเก็บข้อมูล และสรุปผล ยโสธร

6.6 ใบประกาศนียบัตร

3.หลักฐานการประเมินความพีงพอใจ

7.1 ติดตามความพึงพอใจ

7.2 สรุปผลการประเมินและรายงานแบบติดตามและความพึงพอใจในการฝึกอบรม

4. หลักฐานการประเมินการนำไปใช้ประโยชน์

8.1 ติดตามการใช้ประโยชน์

8.2 สรุปรายงานแบบประเมินติดการนำไปใช้ประโบชน์ในการปฏิบัติงาน