ผลการพัฒนาบุคลากร สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร รอบที่ 1/2566

1.ขั้นตอนการวางแผน

   1.แบบฟอร์มรายงานแผนการพัฒนาบุคลากรสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร รอบที่ 1 ปี 66 (IDP)

   2.แบบฟอร์มรายชื่อพัฒนาบุคลากร

   3.อนุมัติโครงการ

   4.แจ้งอำเภอ

   5.วิทยากร

2. หลักฐานขั้นตอนการดำเนินงาน

   1.ลงทะเบียน

   2.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร

3 หลักฐานขั้นตอนการประเมินผล

   1.แบบฟอร์มเก็บข้อมูล และสรุปผล ยโสธร

   2.สรุปผลการประเมินและรายงานแบบติดตาม

   3.แบบทดสอบก่อนอบรม

   4.แบบทดสอบหลังอบรม

   5.ติดตามผลและความพึงพอใจ

4. หลักฐานขั้นตอนการนำไปใช้ประโยชน์

   1.สรุปรายงานแบบประเมินติดการนำไปใช้ประโบชน์ในการปฏิบัติงาน

   2.ติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์