การให้บริการของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร   

คำอธิบาย : การให้บริการขอใบอนุญาต เคลื่อนย้ายสัตว์/ซากสัตว์ มาตรฐานฟาร์ม สถานพยาบาลสัตว์ โรงฆ่าสัตว์(ภายในประเทศ)โรงงานเพื่อการส่งออก อาหารสัตว์ Health Certificate(ผลิตภัณฑ์สัตว์ - สพส.) และต่ออายุใบอนุญาต/ใบสำคัญ/ขอใบแทน/ต่อเติมโรงงาน/รับรองแบบแปลน/เปลี่ยนแปลงระบบ HACCP

ฝ่ายบริหารทั่วไป
>ขั้นตอนการให้บริการด้าน สวัสดิการสำหรับ ข้าราชการ/พนักงานราชการ/ลูกจ้างประจำ ในสังกัด
>ขั้นตอนการประชาสัมพันธ์การให้บริการของหน่วยงานแก่เกษตรกรและผู้มาติดต่อประสานงาน
กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
>ขั้นตอนการขออนุญาตค้าสัตว์ ซากสัตว์ 
>ขั้นตอนการขออนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์ปีกภายในราชอาณาจักร
>ขั้นตอนการจำหน่ายวัคซีนและราคาจำหน่ายวัคซีน
กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
>ขั้นตอนการขออนุญาตขายอาหารสัตว์
>ขั้นตอนการขอตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม
>ขั้นตอนการรับรองฟาร์มสุกรปลอดการใช้สารเร่งเนื้อแดงหรือกลุ่มเบต้าอะโกนิสท์
>ขั้นตอนการขออนุญาตโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ >แบบฟอร์มและเอกสารประกอบคำขออนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์
>ขั้นตอนการขออนุญาตนำสัตว์ปีกเข้าเลี้ยงใหม่
>ขั้นตอนการขอรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด >คู่มือการตรวจประเมินฯ  >แบบคำขอรับรองฯ สำหรับผู้ประกอบการ
กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์
>ขั้นตอนการแจ้งความประสงค์ขอเข้าร่วมโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ
>ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์
>ขั้นตอนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติธรรมชาติ(ใหม่)   ขั้นตอนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติธรรมชาติ(เดิม)
>ขั้นตอนการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร