6708

        วันนี้วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 ณ ที่ทำการกลุ่มโคขุนหนองแหน ต.หนองแหน อ.กุดชุม จ.ยโสธร สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร จัดฝึกอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมพัฒนาและถ่ายทอดความรู้การเลี้ยงโคเนื้อแบบประณีต โดยมีนายวิสุทธิ์ สารพัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีเปิด วิทยากรได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร (นายดำรงค์ศักดิ์ หงษ์ทะนี) และนายสุพี วงษ์พิทักษ์ ประธานกลุ่มโคขุนหนองแหน มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 2 เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 43 ราย วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ   การเลี้ยง การจัดการฟาร์มโคเนื้อ การจัดทำเครือข่ายนำร่องแบบประณีต เรียนรู้วิธีการดูแลสุขภาพโคเนื้อ การป้องกันโรคและการทำอาหารสัตว์สำหรับใช้ในช่วงขาดแคลน แลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในด้านโคเนื้ออย่างครบวงจร สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับปรุงการเลี้ยงโคเนื้อของตนเองได้ และในวันเดียวกันนี้ ประธานได้ให้เกียรติมอบใบรับรองฟาร์มโคขุนปลอดสารเร่งเนื้อแดง (รับรองฟาร์มใหม่) ให้กับผู้ประกอบการฟาร์มที่ได้รับการรับรอง จำนวน 23 ฟาร์ม ด้วย

 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร   (ภาพ - ข่าว : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 27 มี.ค. 61)