S 84566024

        วันที่ 22 มีนาคม 2561 จังหวัดยโสธรจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ศูนยเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอทรายมูล หมู่ที่ 5 บ้านสีสุก ตำบลดู่ลาด อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร โดยการจัดงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านนิกร  สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ นายกังสดาล  สวัสดิ์ชัย เกษตรจังหวัดยโสธร กล่าวรายงาน ถึงความเป็นมาของการจัดงานคลินิกเกษตรฯ ซึ่งเป็นโครงการที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการไว้ในพระราชานุเคราะห์ โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงาน คือ เพื่อให้บริการแก่เกษตรกร เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการผลิตที่รวดเร็ว ทั่วถึง ครบถ้วนและสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ซึ่งมีการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพัฒนา แก้ไขปัญหาให้เกษตรกรสามารถทำการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ทั้งนี้ กิจกรรมภายในงานเน้น การให้บริการทางการเกษตรโดย   บูรณาการความรู้เทคโนโลยีการเกษตรด้านต่างๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรไว้ ณ จุดเดียว มีเครื่องมืออุปกรณ์ช่วยในการปฏิบัติงาน สามารถเคลื่อนที่ให้บริการได้ถึงที่ ผ่านการเปิดให้บริการคลินิกต่างๆ ประกอบด้วย คลินิกสหกรณ์ คลินิกบัญชี คลินิกกฎหมาย คลินิกชลประทาน คลินิกยางพารา คลินิกปศุสัตว์ คลินิกประมง คลินิกตรวจบัญชีสหกรณ์ และคลินิกเสริมจากส่วนราชการในพื้นที่ เช่น การเสริมสร้างความรู้ นิทรรศการตามความต้องการของเกษตรกร การจำหน่ายสินค้าแปรรูปสินค้าเกษตรจากกลุ่มเกษตรกร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตลอดจนภาคเอกชน โดยผู้ร่วมงานครั้งนี้มีเกษตรกรในพื้นที่อำเภอทรายมูล และอำเภอใกล้เคียงมารับบริการและร่วมงานจำนวนกว่า 300 ราย

 

 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร   (ภาพ - ข่าว : กลุ่มส่งเสิมและพัฒนาการปศุสัตว์ 22 มี.ค. 61)