S 146153477 Copy

วันนี้วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ.สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร นายวิสุทธิ์ สารพัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร เป็นประธานในการมอบปัจจัยการผลิตโครงการ “ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง" (เพิ่มเติม) มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯในพื้นที่ อ.เมือง 46 ราย ,อ.คำเขื่อนแก้ว 10 รายราย , อ.มหาชนะชัย 41 ราย, อ.ค้อวัง 46 ราย, อ.ป่าติ้ว 45 ราย, อ.กุดชุม 6 ราย, อ.เลิงนกทา 52 ราย, อ.ไทยเจริญ 3 ราย รวมเกษตรกร จำนวน 249 ราย ซึ่งเกษตรกรจะได้รับปัจจัยการผลิต เป็ดเทศคละเพศ อายุไม่ต่ำกว่า 10 สัปดาห์รายละ 5 ตัว รวมทั้งหมด จำนวน 1,245 ตัว อาหาร(ปลายข้าว)รายละ 5 กก. ยาปฏิชีวะนะ รายละ 2 ซอง

 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร  (ภาพ - ข่าว : ฝ่ายบริหารทั่วไป 8 ส.ค 61)