S 161693702 Copy

วันที่ 2 ตุลาคม 2561 นายวิสุทธิ์ สารพัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ได้เข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมและสร้างการเรียนรู้ในโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในพื้นที่ปศุสัตว์ เขต ๓ และเขต ๔ โดยมีนายสัตวแพทย์ จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ     เป็นประธาน ณ โรงแรมริเวอร์ ซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 

(ภาพ - ข่าว: ฝ่ายบริหารทั่วไป 8 ตุลาคม 2561)