154781

วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายวิสุทธิ์ สารพัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีมอบโค โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโค-กระบือ "คนรวมกลุ่ม วัว-ควายรวมคอก" และโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโค-กระบือ แก่อาสาปศุสัตว์ ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ณ. บ้านหนองแหน หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแหน อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ซึ่งได้ทำการมอบแม่พันธุ์โค จำนวน 54 ตัว ให้แก่เกษตรกรอำเภอกุดชุม จำนวน 41 ราย แม่โค จำนวน 41 ตัว ,อาสาปศุสัตว์อำเภอคำเขื่อนแก้ว จำนวน 2 ราย แม่โค จำนวน 3 ตัว และอาสาปศุสัตว์อำเภอมหาชนะชัย จำนวน 2 ราย แม่โค จำนวน 10 ตัว พร้อมทั้งมอบเวชภัณฑ์แร่ธาตุ,ยาถ่ายพยาธิ และยาปฏิชีวนะแก่เกษตรกรที่มาร่วมงาน

 

(ภาพ - ข่าว: ฝ่ายบริหารทั่วไป 17 ตุลาคม 2561)