S 170983434

วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.30 น. นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานคณะกรรมการฯ และนายวิสุทธิ์  สารพัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ร่วมกับคณะกรรมการประจำจังหวัด ได้ตรวจสอบเอกสารประกอบคำขออนุญาตฯ แบบแปลน และความเหมาะสมของสถานที่ตั้งโรงฆ่าสัตว์ตาม พ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าสัตว์ เพื่อการจำหน่าย พ.ศ. 2559 ประชุมและตรวจสอบการขออนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ (โรงฆ่าสุกร) ของเทศบาลตำบลค้อวัง อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร ผลการตรวจสอบฯ ดังกล่าว บริเวณที่จะประกอบกิจการฆ่าสัตว์(โรงฆ่าสุกร) มีความเหมาะสมเป็นไปตามที่กฎกระทรวงกำหนด พร้อมทั้งคณะกรรมการฯ ได้ให้คำแนะนำเทศบาลฯในการเขียนแบบแปลนโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ให้ถูกต้องตามกฎกระทรวงฯ 

 

(ภาพ - ข่าว: ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 8 ตุลาคม 2561)