ปศุสัตว์จังหวัดยโสธรออกตรวจติดตามประเมินผลความก้าวหน้าโครงการโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ 1

569923

16 มกราคม 2562 นายปัญญา มูลคำกาเจริญ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดยโสธร มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทรายมูล ร่วมกับศูนย์ประเมินผล สำนักเศรษฐกิจการเกษตร ส่วนกลาง ออกตรวจติดตามประเมินผลความก้าวหน้าพร้อมสัมภาษณ์เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 1 ที่กลุ่มสหกรณ์การเกษตรทรายมูล จำนวน 15 ราย ณ สหกรณ์การเกษตรทรายมูล 179 ม.3 ต.ทรายมูล อ.ทรายมูล จ.ยโสธร

 

(ภาพ - ข่าว: กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 16 มกราคม 2562)