“ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ให้คำแนะนำการขออนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ เพื่อประกอบกิจการฆ่าสัตว์”

204892

 

วันที่ 14 ตุลาคม 2563 น.สพ.ชาติชาย ยิ้มเครือ ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร พร้อมด้วย น.สพ.พิทักษ์ เผ่าผา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ นายสมควร พฤกษชาติ ปศุสัตว์อำเภอป่าติ้ว และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน ลงพื้นที่ให้คำแนะนำการขออนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ฯ (ประกอบกิจการฆ่าสัตว์) หมู่ 4 ตำบลศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร การลงพื้นที่ดังกล่าวเพื่อพิจารณาตามกฎกระทรวงกำหนดตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ พ.ศ. 2555 โดยโรงฆ่าสัตว์ฯ ต้องไม่ตั้งอยู่ใกล้ชุมชน ศาสนสถาน สถานศึกษา หอพัก สถานพยาบาล สถานที่ราชการ ในระยะ 100 เมตร รวมทั้งเรื่องสวัสดิภาพสัตว์ เพื่อให้การประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ไม่ให้มีผลกระทบด้านเหตุรำคาญต่อบุคคลและไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม

 

(ภาพ - ข่าว: กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 14 ตุลาคม 2563)