“ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร จัดพิธีมอบโค สัญญายืมเพื่อการผลิต โครงการธนาคารโค-กระบือ

เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ”

111111111111111111111

20 ตุลาคม 2563 น.สพ.ชาติชาย ยิ้มเครือ ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และเจ้าหน้าปศุสัตว์อำเภอมหาชนะชัย จัดพิธีมอบโค สัญญายืมเพื่อการผลิต โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ โดยมีนายศรี ศรีพุทธรินทร์ นายอำเภอมหาชนะชัย เป็นประธานในพิธี ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านพลไว หมู่ที่ 3,8 ตำบลคูเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร พิธีมอบโคสัญญายืมเพื่อการผลิตครั้งนี้ กรมปศุสัตว์สนับสนุน แม่โค จำนวน 27 ตัว เกษตรกร 27 ราย ซึ่งได้รับคัดเลือกเกษตรกรไว้แล้ว ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ของโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับโค-กระบือไปเลี้ยงเพื่อการผลิต ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขโดยสรุปดังนี้ เมื่อมีลูกเกิดตัวที่ 1 อายุครบ 18 เดือน จะต้องส่งคืนโครงการ ส่วนลูกตัวที่ 2 และลูกตัวอื่นๆ ที่เกิดขึ้น พร้อมแม่ จะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของเกษตรกรผู้ยืม เมื่อเลี้ยงครบตามสัญญา 5 ปี โดยโครงการดังกล่าว เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรได้มีอาชีพ มีรายได้ มีโค-กระบือเป็นทรัพย์สินของตน เป็นการสืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ และเพิ่มจำนวนโค-กระบือ ในภาพรวมของประเทศอีกด้วย

 

(ภาพ - ข่าว: กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 10 ตุลาคม 2563)