93663

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอมหาชนะชัย โดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอมหาชนะชัย ออกตรวจสอบคุณลักษณะ เจาะเลือด ฉีดวัคซีน ถ่ายพยาธิโค โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทํานาไม่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ ในพื้นที่บ้านบัวขาว หมู่ 9  ตำบลม่วง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร เกษตรกรจำนวน 10 ราย โค 50 ตัว

 

 

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร  (ภาพ - สำนักงานปศุสัตว์อำเภอมหาชนะชัย ข่าว - เอกราช ทำเลดี 16 พ.ย. 60)