“ปศุสัตว์ยโสธร ส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ด้านกระบือ และมอบชุดเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ให้เกษตรกร”S 16810031

วันที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. ปศุสัตว์ยโสธร โดยนายปรีดา ถาวรประดิษฐ์ ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร นายทวีป แสนจำลา หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป นายชินกฤต บุญมาก ปศุสัตว์อำเภอ คำเขื่อนแก้ว และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคำเขื่อนแก้ว ลงพื้นที่ส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ด้านกระบือพร้อมมอบชุดเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ ทั้งยังได้ให้คำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการฟาร์ม การจัดการด้านอาหารสัตว์ การป้องกันโรคสัตว์ ให้เกษตรกร ณ สมาร์ท แฟมาลี่ฟาร์ม ณ บ้านนาแก ต.นาแก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร ซึ่งมีการเลี้ยงกระบือรวมจำนวนทั้งหมดประมาณ 70 ตัว เป็นการเลี้ยงแม่พันธุ์กระบือ เพื่อผลิตลูกกระบือจำหน่ายให้กับผู้ที่สนใจ เพื่อที่จะนำไปเลี้ยงเป็นแม่พันธุ์ หรือพ่อพันธุ์ต่อไป ราคาจำหน่ายลูกกระบือเฉลี่ยบางตัวตกตัวละประมาณ 200,000 - 300,000 บาท และยังมีการจำหน่ายแม่พันธุ์ - พ่อพันธุ์กระบือให้กับผู้สนใจนำไปเลี้ยงต่อเพื่อผลิตลูกกระบือต่อไป และยังมีการแปรรูปน้ำนมกระบือเป็นสบู่และครีมบำรุงผิวเพื่อจำหน่ายด้วย ซึ่งบางปีสามารถสร้างรายได้จากการจำหน่ายกระบือรวมทั้งหมดเฉลี่ยประมาณหลักล้านบาท ต่อปี ทำให้เกษตรกรมีความมั่นคงในอาชีพด้านการปศุสัตว์ได้อย่างยั่งยืน

 

(ภาพ - ข่าว: กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 27 ธันวาคม 2564)