“ปศุสัตว์ยโสธร ส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ด้านโคเนื้อและมอบชุดเวชภัณฑ์

สำหรับสัตว์ให้เกษตรกรเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์”

S 16809995

วันที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 11.45 น. ปศุสัตว์ยโสธร โดยนายปรีดา ถาวรประดิษฐ์ ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร นายทวีป แสนจำลา หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป นายชินกฤต บุญมาก ปศุสัตว์อำเภอ คำเขื่อนแก้ว และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคำเขื่อนแก้ว ลงพื้นที่ส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ด้านโคเนื้อ พร้อมมอบชุดเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ ทั้งยังได้ให้คำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการฟาร์ม การจัดการด้านอาหารสัตว์ การป้องกันโรคสัตว์ และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้กับเกษตรกรเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ ณ สิทธิชายฟาร์ม บ้านบก ม.7 ต.ดงแคนใหญ่ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร ซึ่งมีการเลี้ยงโคเนื้อลูกผสมชาร์โลเลส์ รวมจำนวนทั้งหมดประมาณ 23 ตัว เป็นการเลี้ยงแม่พันธุ์ลูกผสมชาร์โลเลส์ เพื่อผลิตลูกตัวเมียจำหน่ายหลังจากหย่านม มีการจำหน่าย ตัวละประมาณ 35,000 - 37,000 บาท ส่วนลูกตัวผู้ ก็จำหน่ายให้กับผู้สนใจนำไปเลี้ยงเพื่อขุนจำหน่ายเข้าโรงฆ่าสัตว์ เพื่อผลิตจำหน่ายเนื้อต่อไป และยังมีการจำหน่ายมูลโคให้กับผู้สนใจ สามารถสร้างรายได้อีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งในแต่ละปีเกษตรกรมีรายได้เฉลี่ยปีละประมาณ 200,000 บาท ทำให้เกษตรกรมีความมั่นคงในอาชีพด้านการปศุสัตว์ได้อย่างยั่งยืน

 

(ภาพ - ข่าว: กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 27 ธันวาคม 2564)