“ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ลงพื้นที่จังหวัดยโสธร มอบเงินเยียวยาโรคลัมปี สกิน แก่เกษตรกร กว่า 52 ล้านบาท ”

198592

วันที่ 22 มกราคม 2565 เวลา 11.30 น. นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาโรคลัมปี สกิน และชี้แจงโครงการสานฝันสร้างอาชีพ ยกระดับรายได้ โดยมี นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นายชัยวัฒน์ แสงศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ ปลัดจังหวัดยโสธร และน.สพ.ปรีดา ถาวรประดิษฐ์ ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร และปศุสัตว์อำเภอทั้ง 9 อำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอทั้ง 9 อำเภอ เจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ ผู้ประสบภัยพิบัติ ในพื้นที่จังหวัดยโสธร ร่วมต้อนรับ ณ หอประชุมวิถีอีสาน ศาลากลางจังหวัดยโสธร

198645

ทั้งนี้ ในปี 2564 จังหวัดยโสธร ได้เกิดสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ โรคลัมปี สกิน ครั้งแรก เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 จังหวัดยโสธรได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (โรคระบาดสัตว์) ประกาศ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 โดยจังหวัดยโสธร หน่วยงานสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจ พบผู้ได้รับผลกระทบด้วยโรคระบาดดังกล่าว และพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง โดยจังหวัดยโสธรมีโค กระบือ ป่วยด้วยโรคลัมปี สกิน ในพื้นที่ 9 อำเภอ 78 ตำบล มีเกษตรกรผู้ประสบภัย จำนวน 2,471 ราย สัตว์ตาย จำนวน 2,675 ตัว วงเงินขอรับความช่วยเหลือ จำนวน 55,193,000 บาท

198651

 

โดยในวันนี้ได้มอบเงินเยียวยา รอบที่ 1 จำนวน 9 อำเภอ เกษตรกร จำนวน 2,344 ราย สัตว์ตาย จำนวน 2,542 ตัว วงเงินช่วยเหลือ จำนวน 52,383,000 บาท   ส่วนรอบที่ 2 อยู่ระหว่างรอการโอนเงินอีก จำนวน 9 อำเภอ เกษตรกร จำนวน 127 ราย สัตว์ตาย จำนวน 133 ตัว วงเงินช่วยเหลือ จำนวน 2,810,000 บาท

นอกจากนั้น ในวันนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังได้พบปะ พูดคุยกับพี่น้องประชาชน เกี่ยวกับโครงการสานฝันสร้างอาชีพ ยกระดับรายได้ แหล่งเงินทุนเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่พี่น้องเกษตรกรและบุคคลทั่วไป รวม ถึงกลุ่มแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ได้มีแหล่งเงินทุนในการสร้างอาชีพและประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม ทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ และประมง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหรือการประกอบอาชีพนอกภาคการเกษตร โดยสอบถามได้ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธกส. ทุกแห่ง   เพื่อเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้เลี้ยงชีพในครัวเรือนต่อไป

(ภาพ - ข่าว: กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 21 มกราคม 2565)