“ปศุสัตว์ยโสธร จัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ควายไทย

เนื่องในวันอนุรักษ์ควายไทย ประจำปี 2565”

2

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 น.สพ.อภิชาติ ภะวัง ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ พร้อมด้วยปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ควายไทย เนื่องในวันอนุรักษ์ควายไทย ประจำปี 2565 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เครือข่ายด้านปศุสัตว์ บ้านดวน ม.7 ต.น้ำอ้อม อ.ค้อวัง เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดยโสธร เห็นความสำคัญของการเลี้ยง การขยายพันธุ์ควายไทย การทำพิธีแฮกนาตามประเพณีโบราณ การใช้ควายไถนา เพื่อเตรียมการเพาะปลูกข้าว โดยสำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดยโสธรได้สนับสนุนแร่ธาตุก้อน วิตามิน ยาถ่ายพยาธิ เพื่อบำรุงสุขภาพสัตว์ ในการนี้มีนักเรียนจากโรงเรียน บ้านดวนบากน้อยเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 30 คน เกษตรกรในพื้นที่อำเภอค้อวัง จำนวน 15 คน

วันอนุรักษ์ควายไทย กำหนดขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี ให้วันที่ 14 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันอนุรักษ์ควายไทย เนื่องจากเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้มีพระราชดำรัสถึงหลักการดำเนินโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ เป็นครั้งแรก

(ภาพ - ข่าว: กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 18 พฤษภาคม 2565)