“ปศุสัตว์จังหวัดยโสธรร่วมกับด่านกักกันสัตว์ยโสธร รณรงค์(Kick off) พ่นสารกำจัดแมลงและพ่นยาฆ่าเชื้อทำลายเชื้อโรค ”

18876
วันที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 น. น.สพ.อภิชาติ​ ภ​ะ​วัง​ ปศุสัตว์จั​งหวัดยโสธร พร้อมนายทรงศักดิ์ วงศ์สุพรรณ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ยโสธร และนายประเสริฐ วงศ์นาค หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ น.สพ.พิทักษ์ เผาผ่า หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ นายชัชวาล หินซุย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ และนายสมศักดิ์ ธรรมบุตร ปศุสัตว์อำเภอเมืองยโสธร ร่วมกับด่านกักกันสัตว์ยโสธร จัดกิจกรรม KICK OFF รณรงค์การป้องกันและกำจัดโรคลัมปี สกิน ในโคกระบือ ณ ตลาดนัดโค-กระบือบ้านเชียงหว่าง ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคลัมปี สกิน และพ่นสารกำจัดแมลงและพ่นยาฆ่าเชื้อให้กับพาหนะที่ใช้ขนย้ายโค-กระบือ รวมถึงรณรงค์ทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์โดยรอบตลาดนัดโค-กระบือให้ปลอดโปร่ง ไม่ให้เป็นแหล่งอาศัยของแมลงพาหะ กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง กำจัดมูลสัตว์เป็นประจำ ตามนโยบายกรมปศุสัตว์

 04072565

(ภาพ - ข่าว: กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 27 มิถุนายน 2565)