"ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ตรวจติดตามงานด้านการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ฟาร์มสุกร"
*************************
ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง
168574
วันที่ 27 มิถุนายน 2566 นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร มอบหมายให้ นายพิทักษ์ เผ่าผา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ พร้อมกับเจ้าหน้าที่ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เข้าตรวจติดตามงานด้านการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ฟาร์มสุกร จำนวน 2 ฟาร์ม ในพื้นที่ตำบลโคกสำราญ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร เพื่อสำรวจ ตรวจสอบ และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับฟาร์มปศุสัตวามหลักเกณฑ์การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกของเกษตรกรให้มีระบบการผลิตปศุสัตว์ที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ ลดการเกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนบริเวณใกล้เคียง
*******************************
“ปศุสัตว์ยโสธร ยินดีรับใช้ เต็มใจให้บริการ”
#ข่าว#สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์