"ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร รับมอบรางวัล สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร ที่มีผลงานดีเด่น ระดับกรมปศุสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์เขต 3”
***********************
ครอบครัวปศุสัตว์ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง
***********************

232889
วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2566
เวลา 09.30 น.
นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร พร้อมด้วยนายประเสริฐ วงศ์นาค หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ นายฐิตินันท์ วิเศษวงศา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นายวิษณุรักษ์ ศรีมันตะ ปศุสัตว์อำเภอคำเขื่อนแก้ว นายสมควร พฤกษชาติ ปศุสัตว์อำเภอป่าติ้ว นายอพิมล ตานุชนม์ รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอเลิงนกทา และเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร เข้ารับมอบโล่รางวัล เกียรติบัตร เงินรางวัล จาก นายวิรุจ วิชัยบุญ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร จากการประกวดสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด,เกษตรกร,และกลุ่มเกษตรกร ที่มีผลงานดีเด่นระดับกรมปศุสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์เขต 3 ณ ห้องประชุมยศสุนทร ศาลากลางจังหวัดยโสธร จำนวน 4 รางวัล ได้แก่
1. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ได้รับโล่รางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ (DLD Quality Award) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากกรมปศุสัตว์ ระดับดีมาก ประเภทการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม โครงการปักหมุดหมู่บ้านปลอดโรคสัตว์ยโสธร
2. เกษตรกรได้รับรางวัลเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ ชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับสำนักงานปศุสัตว์เขต 3 ประเภทใช้ประโยขน์พันธุกรรมและเทคโนโลยี(ชนิดสัตว์ โคเนื้อ) ได้แก่ เครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ นายพงษ์ จันใด 124/2 หมู่ 4 ต.ศรีฐาน อ.ป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
3. กลุ่มเกษตรกรได้รับโล่รางวัล พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท หมู่บ้าน/กลุ่ม ธคก. ที่มีผลการดำเนินงานโครงการธนาคารโค - กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ดีเด่นอันดับที่ 3 ระดับสำนักงานปศุสัตว์เขต 3 ได้แก่ กลุ่มโครงการธนาคารโค - กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ บ้านกุดเป่ง หมู่ 5,6 ต.เหล่าไฮ อ.คำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
4. เกษตรกรได้รับรางวัลอาสาปศุสัตว์ดีเด่นอันดับที่ 3 ระดับสำนักงาน ปศุสัตว์เขต 3 ได้แก่ นายธีรภัทร์ เพชรไพร 20 หมู่ 10 ต.ศรีแก้ว อ.เลิงนกทา จังหวัดยโสธร
***********************
ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ยินดีรับใช้ เต็มใจให้บริการ
***********************
#ข่าว#กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ #สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร