"ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ตรวจเยี่ยม ศพก.หลักของกระทรวงฯ อ.ไทยเจริญ และ ศูนย์เครือข่าย ศพก.(ด้านปศุสัตว์) อ.คำเขื่อนแก้ว ตาม โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโค-กระบือ ตามนโยบายรัฐบาล ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ
***********************
ครอบครัวปศุสัตว์ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง
***********************

temp c98cec1c79a30709f24312c6fcf705193 4898654342161475571 64095729601589
วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖
เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร พร้อมด้วยนายฐิตินันท์ วิเศษวงศา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นางจิราภรณ์ ป้องสนาม ปศุสัตว์อำเภอไทยเจริญ นายวิษณุรักษ์ ศรีมันตะ ปศุสัตว์อำเภอคำเขื่อนแก้ว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอไทยเจริญ และอำเภอคำเขื่อนแก้ว ตรวจเยี่ยม นิเทศน์งาน ศูนย์ ศพก.หลักของกระทรวงฯ นายประยูร ปั้นทอง ม.๕ ตำบลน้ำคำ อำเภอไทยเจริญ และ ศูนย์เครือข่าย ศพก.(ด้านปศุสัตว์) นางฤทธิชัยยา ทุ่มโมง ๑๑๕ ม.๕ ต.โพนทัน อ.คำเขื่อนแก้ว ที่จะได้รับกระบือไปยืมเลี้ยงเพื่อการผลิต รายละ ๕ ตัว ตามโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโค-กระบือ ตามนโยบายรัฐบาล ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ เพื่อที่จะพัฒนาให้เป็นศูนย์เรียนรู้และอนุรักษ์กระบือไทย และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์แบบ intensive ให้กับชุมชน ตามนโยบายของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต่อไป
***********************
ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ยินดีรับใช้ เต็มใจให้บริการ
***********************