"ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ประชุม ชี้แจง ระเบียบหลักเกณฑ์โครงการ ธคก.ฯให้กับ กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านนาหลู่ ตำบลนาแก อำเภอคำเขื่อนแก้ว ตาม โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโค-กระบือ ตามนโยบายรัฐบาล ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ
***********************
ครอบครัวปศุสัตว์ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง
***********************

711442
วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖
เวลา ๑๔.๐๐ น.
นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร พร้อมด้วยนายฐิตินันท์ วิเศษวงศา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นายวิษณุรักษ์ ศรีมันตะ ปศุสัตว์อำเภอคำเขื่อนแก้ว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์และ เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคำเขื่อนแก้ว ประชุม ชี้แจง ระเบียบ หลักเกณฑ์ โครงการ ธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ และเตรียมความพร้อมในการรับสัตว์ ให้กับกลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านนาหลู่ ตำบลนาแก อ.คำเขื่อนแก้ว ที่ได้รับรางวัลกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ซึ่งจะได้รับกระบือไปยืมเลี้ยงเพื่อการผลิต จำนวน ๑๕ ตัว ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ ตามโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโค-กระบือ ตามนโยบายรัฐบาล ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ
***********************
ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ยินดีรับใช้ เต็มใจให้บริการ
***********************