"ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ตรวจรับสัตว์(กระบือ) ตาม โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโค-กระบือ ตามนโยบายรัฐบาล ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ
***********************
ครอบครัวปศุสัตว์ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง
***********************

712453
วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2566
เวลา 09.00 น.
นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร มอบหมายให้นายฐิตินันท์ วิเศษวงศา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นางจิราภรณ์ ป้องสนาม ปศุสัตว์อำเภอไทยเจริญ นายวิษณุรักษ์ ศรีมันตะ ปศุสัตว์อำเภอคำเขื่อนแก้ว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอไทยเจริญ และอำเภอคำเขื่อนแก้ว ตรวจรับสัตว์ (กระบือ) ตรวจสุขภาพ ทำสัญญายืม ของเกษตรกรที่จะได้รับรับกระบือไปเลี้ยง ยืมเพื่อการผลิต ตามโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโค-กระบือ ตามนโยบายรัฐบาล ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ เพื่อที่จะพัฒนาและอนุรักษ์กระบือไทยต่อไป ณ บ้านนาหลู่ หมู่ 3 ต.นาแก อ.คำเขื่อนแก้ว
******************
ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ยินดีรับใช้ เต็มใจให้บริการ
***********************
#ข่าว#กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ #สำนักงานปศุสัตว์อำเภอไทยเจริญ #สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคำเขื่อนแก้ว #สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร