"สำนักงานปศุสัตว์อำเภอมหาชนะชัย ออกปฏิบัติงานเข้าร่วมตรวจประเมินรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ (ปศุสัตว์ OK)"
***********************
ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง
***********************
236136
วันที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น.
นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอมหาชนะชัย ดำเนินการตรวจประเมินขอรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ โครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค หรือปศุสัตว์ OK ร่วมกับด่านกักกันสัตว์ยโสธร และเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอมหาชนะชัย เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการรับรองฯ ดังกล่าว มีหัวข้อในการตรวจประกอบด้วย สุขลักษณะทั่วไปของสถานที่จำหน่าย สุขลักษณะส่วนบุคคล ใบอนุญาตต่างๆ ที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งแหล่งที่มาของเนื้อสัตว์ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคในการเลือกซื้อเนื้อสัตว์ที่สะอาดและปลอดภัย ในพื้นที่ อำเภอมหาชนะชัย จำนวน 1 แห่ง
***********************
"ปศุสัตว์ยโสธร ยินดีรับใช้ เต็มใจให้บริการ"
**********************