"ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ 2 และโครงการเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี กรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ”
***********************
ครอบครัวปศุสัตว์ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง
***********************
715179
วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2566
เวลา 09.00 น.
นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร มอบหมายให้นายฐิตินันท์ วิเศษวงศา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และนายวิษณุรักษ์ ศรีมันตะ ปศุสัตว์อำเภอคำเขื่อนแก้ว และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วม ตรวจ ติดตาม ผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งประสานงานในการชำระหนี้โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ 2 ณ วิสาหกิจชุมชนเพื่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สปศ. ม.4 ต.ดงแคนใหญ่ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร และ ตรวจ ติดตามโครงการเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี กรมปศุสัตว์ ตามเป้าหมายตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ รอบที่ 2/2566 ณ ฟาร์มเครือข่ายสัตว์พันธ์ดี ของนายเลิศชาย ทำทอง 125 ม.7 ต.ดงแคนใหญ่ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
***********************
ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ยินดีรับใช้ เต็มใจให้บริการ