"สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคำเขื่อนแก้ว ร่วมตรวจประเมินรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ (ปศุสัตว์ OK)"
***********************
ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง
***********************
 S 77692957
วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 เวลา 11.00 น.
นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร มอบหมายให้ นายวิษณุรักษ์ ศรีมันตะ ปศุสัตว์อำเภอคำเขื่อนแก้ว นายพงศ์นริศร์ สิทธิบุรี เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคำเขื่อนแก้ว ร่วมกับกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์ยโสธร ร่วมดำเนินการตรวจประเมินขอรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ โครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค(ปศุสัตว์ ok) เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการรับรองฯ ดังกล่าว มีหัวข้อในการตรวจประกอบด้วย สุขลักษณะทั่วไปของสถานที่จำหน่าย สุขลักษณะส่วนบุคคล ใบอนุญาตต่างๆ ที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งแหล่งที่มาของเนื้อสัตว์ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคในการเลือกซื้อเนื้อสัตว์ที่สะอาดและปลอดภัย ณ ร้านไทฟูดส์ เฟรช มาร์เก็ต สาขาคำเขื่อนแก้ว ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
***********************
"ปศุสัตว์ยโสธร ยินดีรับใช้ เต็มใจให้บริการ"
**********************