"ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ (DLD-C) ระดับพื้นที่ จังหวัดยโสธร ครั้งที่ 8/2566"
*********************
ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง
**********************

252677 0
วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น. นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ (DLD-C) ระดับพื้นที่ จังหวัดยโสธร ครั้งที่ 8/2566 ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ (Zoom Conferenec) เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ ให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัด เป็นไปในทิศทางเดียวกับกรมปศุสัตว์ และแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ (DLD-C) ระดับพื้นที่ จังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ร่วมกับคณะกรรมการฯ คณะอนุกรรมการฯ และคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ (DLD-C) ระดับพื้นที่ จังหวัดยโสธร ณ ห้องประชุมหลวงตาพวง สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร
***********************
"ปศุสัตว์ยโสธร ยินดีรับใช้ เต็มใจให้บริการ"
***********************
#ข่าว #สำนักงานปศุสัตว์​จังหวัด​ยโสธร