"สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ตรวจรับรองและมอบสิทธิ์การเข้าใช้งานการเคลื่อนย้ายซากสัตว์ภายในราชอาณาจักรทางระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษ (e-Privilege Permit) สำหรับที่พักซากสัตว์"
**********************
ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง
***********************
S 7471129 0
วันที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00น.
นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล
ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร มอบหมายให้นายพิทักษ์ เผ่าผา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์ พร้อมด้วย นายเทอดศักดิ์ ดีเสมอ ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 เข้าตรวจรับรองการพิจารณาและการอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายในราชอาณาจักรทางระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษ (e-Privilege Permit) สำหรับที่พักซากสัตว์ของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขายโสธร พบว่าที่พักซากสัตว์ดำเนินการถูกต้องตามระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์และที่พักซากสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2555
***********************
"ปศุสัตว์ยโสธร ยินดีรับใช้ เต็มใจให้บริการ"
***********************