"ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 2/2566"
***********************
ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง
***********************

S 7414325 0
วันที่ 21 สิงหาคม 2566
เวลา 10.00 น. นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดยโสธรมอบหมายให้ นางสาวไพลิน วงษาเสน เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 2/2566 เพื่อรับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและพิจารณาแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนจังหวัดยโสธร ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร ตำบลหนองคู อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
***********************
ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ยินดีรับใช้ เต็มใจให้บริการ
***********************
#ข่าว #กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร