"ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ประชุมหารือแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยี พัฒนายกระดับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อพื้นที่ทุ่งกุลาร้องให้ ”
***********************
ครอบครัวปศุสัตว์ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง
***********************

396251659 646146491020305 3005675623799479223 n
วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น.
นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร เป็นประธานในการประชุมหารือแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยี พัฒนายกระดับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อพื้นที่ทุ่งกุลาร้องให้ โดยบูรณาการร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งชาติ(สวทช.) ประชุมหารือแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยี การจัดการฟาร์ม (GFM) การผสมเทียม และการตลาดโตเนื้อ แผนการดำเนินงานด้านโคเนื้อ โดยมีพื้นที่เป้าหมาย อำเภอค้อวัง และอำเภอมหาชนะชัย ณ ห้องประชุมหลวงตาพวง สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร
***********************
ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ยินดีรับใช้ เต็มใจให้บริการ
***********************
#ข่าว#กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ #สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร