"ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร จัดประชุมเสวนา โครงการขับเคลื่อนไก่โคราชอินทรีย์เพื่อความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกร”
***********************
ครอบครัวปศุสัตว์ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง
***********************

397159933 648692647432356 1022462099623379843 n
วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น.
นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร เป็นประธานในการประชุมเสวนา โครงการขับเคลื่อนไก่โคราชอินทรีย์เพื่อความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกร โดยบูรณาการร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจไก่โคราชอินทรีย์ในพื้นที่จังหวัดยโสธรให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น และเพื่อขยายฐานเกษตรกรผู้ผลิตไก่โคราชในรูปแบบฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (good farming management ; GFM ) และถ้ากลุ่มเกษตรกรกลุ่มใดมีศักยภาพที่จะเข้าสู่การผลิตในระบบอินทรีย์ก็จะได้ผลักดันให้กลุ่มเหล่านั้นยกระดับการผลิตในมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์ต่อไปโดยมีพื้นที่เป้าหมาย อำเภอกุดชุม และอำเภอเลิงนกทา โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมประชุมเสวนาในครั้งนี้จำนวน 30 ราย ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
***********************
ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ยินดีรับใช้ เต็มใจให้บริการ
***********************
#ข่าว#กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ #สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุดชุม #สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร