1.ขั้นตอนการวางแผน

1.1แบบฟอร์มรายงานแผนการพัฒนาบุคลากรสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร รอบที่ 1 ปี 65 (IDP)

1.2.ขออนุมัติโครงการ

1.3.เชิญประชุม

2. หลักฐานขั้นตอนการดำเนินงาน

2.1 ลงทะเบียน

2.2 ภาพดำเนินกิจกรรมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร

2.3 เกียรติบัตร zoom

3 หลักฐานขั้นตอนการประเมินผล

3.1 แบบติดตามความพึงพอใจ

3.2 แบบทดสอบก่อนฝึกอบรม

3.3 แบบทดสอบหลังฝึกอบรม

3.4 สรุปผลการประเมินและรายงานแบบติดตามและความพึงพอใจในการฝึกอบรม

4. หลักฐานขั้นตอนการนำไปใช้ประโยชน์

4.1 แบบประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

4.2 สรุปรายงานแบบประเมินติดการนำไปใช้ประโบชน์ในการปฏิบัติงาน

4.3 แบบฟอร์มเก็บข้อมูล และสรุปผล ยโสธร