1. แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกรมปศุสัตว์ (DLD-C) ในระดับพื้นที่

2. แผนงานและภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

3. รายงานการประชุมและหนังสือแจ้งรายงานการประชุมให้แก่หน่วยงานในจังหวัด

       3.1 รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565

      3.2 รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566 

      3.3 รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

      3.4 รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566

4. รูปภาพหรือเอกสารแสดงการประสานงานราชการระหว่างหน่วยงานของกรมปศุสัตว์และหน่วยงานต่างๆ ภายในจังหวัด

       4.1 ภาพการประชุมประสานงานราชการ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566

       4.2 ภาพการประชุมประสานงานราชการ ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 

     4.3 ภาพการประชุมประสานงานราชการ ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

      4.4 ภาพการประชุมประสานงานราชการ ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566

5. รายงานสรุปผลการดำเนินการเสนอกรมปศุสัตว์