1. แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกรมปศุสัตว์ (DLD-C) ในระดับพื้นที่

2. แผนงานและภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

3. รายงานการประชุมและหนังสือแจ้งรายงานการประชุมให้แก่หน่วยงานในจังหวัด 

       3.1 รายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2566 

            ภาพการประชุมประสานงานราชการ ครั้งที่ 5/2566 

       3.2 รายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2566 

                      ภาพการประชุมประสานงานราชการ ครั้งที่ 6/2566 

       3.3 รายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2566 

                     ภาพการประชุมประสานงานราชการ ครั้งที่ 7/2566 

      3.4 รายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2566 

                     ภาพการประชุมประสานงานราชการ ครั้งที่ 8/2566 

      3.5 รายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2566 

                     ภาพการประชุมประสานงานราชการ ครั้งที่ 9/2566 

       3.6 รายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2566 

                     ภาพการประชุมประสานงานราชการ ครั้งที่ 10/2566

4. รายงานสรุปผลการดำเนินการเสนอกรมปศุสัตว์

        4.1 โครงการเฝ้าระวังและปราบปรามการกระทำความผิดกฎหมายด้านปศุสัตว์  (Key Success Factor)

        4.2 โครงการฟาร์มเครือข่ายผสมเทียมโคเนื้อเพิ่มรายได้ (Key Success Factor)

               - โครงการฟาร์มเครือข่ายผสมเทียมโคเนื้อเพิ่มรายได้ 
                   หลักฐานประกอบการพิจารณา ดังนี้

                  ตัวชี้วัดข้อ 1) เฉลี่ยจำนวนวันจากคลอดลูกถึงผสมติด

                  ข้อมูลจาก รายงานประสิทธิภาพระบบสืบพันธ์ุในระบบฐานข้อมูล

                         - รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือนมิถุนายน 2566

                         - รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือนกรกฎาคม 2566

                         - รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือนสิงหาคม 2566

                 ตัวชี้วัดข้อ 2) การแจ้งการเกิดโรคในฟาร์มเครือข่าย

                        - รายชื่อเจ้าหน้าที่ผสมเทียมจังหวัดยโสธร( โดย 1 คน มีฟาร์มเครือข่ายที่ได้รับบริการผสมเทียมอย่างน้อย 10 ฟาร์ม)

                  ภาพกิจกรรมเจ้าหน้าที่ผสมเทียมชี้แจงจัดตั้งฟาร์ม การฉีดวัคซีนและการเฝ้าระวังโรค
                 ตั้งแต่ มิถุนายน - กันยายน 2566 จำนวน 9 อำเภอ 10 แห่ง ดังนี้

                   เดือนมิถุนายน 2566

คข.1 อำเภอกุดชุม1(เครือข่ายผสมเทียม) (ตชว.1 ,ตชว2.1,ตชว2.2,ตชว.3)

คข.1 อำเภอกุดชุม2(เครือข่ายผสมเทียม) (ตชว.1 ,ตชว2.1,ตชว2.2,ตชว.3)

คข.1 อำเภอค้อวัง(เครือข่ายผสมเทียม) (ตชว.1 ,ตชว2.1,ตชว2.2,ตชว.3)

คข.1 อำเภอคำเขื่อนแก้ว(เครือข่ายผสมเทียม) (ตชว.1 ,ตชว2.1,ตชว2.2,ตชว.3)

คข.1 อำเภอทรายมูล(เครือข่ายผสมเทียม) (ตชว.1 ,ตชว2.1,ตชว2.2,ตชว.3)

คข.1 อำเภอไทยเจริญ(เครือข่ายผสมเทียม) (ตชว.1 ,ตชว2.1,ตชว2.2,ตชว.3)

คข.1 อำเภอป่าติ้ว(เครือข่ายผสมเทียม) (ตชว.1 ,ตชว2.1,ตชว2.2,ตชว.3)

คข.1 อำเภอมหาชนะชัย(เครือข่ายผสมเทียม) (ตชว.1 ,ตชว2.1,ตชว2.2,ตชว.3)

คข.1 อำเภอเมืองยโสธร(เครือข่ายผสมเทียม) (ตชว.1 ,ตชว2.1,ตชว2.2,ตชว.3)

คข.1 อำเภอเลิงนกทา(เครือข่ายผสมเทียม) (ตชว.1 ,ตชว2.1,ตชว2.2,ตชว.3)

                   เดือนกรกฎาคม 2566

คข.1 อำเภอกุดชุม1(เครือข่ายผสมเทียม) (ตชว.1 ,ตชว2.1,ตชว2.2,ตชว.3)

คข.1 อำเภอกุดชุม2(เครือข่ายผสมเทียม) (ตชว.1 ,ตชว2.1,ตชว2.2,ตชว.3)

คข.1 อำเภอค้อวัง(เครือข่ายผสมเทียม) (ตชว.1 ,ตชว2.1,ตชว2.2,ตชว.3)

คข.1 อำเภอคำเขื่อนแก้ว(เครือข่ายผสมเทียม) (ตชว.1 ,ตชว2.1,ตชว2.2,ตชว.3)

คข.1 อำเภอทรายมูล(เครือข่ายผสมเทียม) (ตชว.1 ,ตชว2.1,ตชว2.2,ตชว.3)

คข.1 อำเภอไทยเจริญ(เครือข่ายผสมเทียม) (ตชว.1 ,ตชว2.1,ตชว2.2,ตชว.3)

คข.1 อำเภอป่าติ้ว(เครือข่ายผสมเทียม) (ตชว.1 ,ตชว2.1,ตชว2.2,ตชว.3)

คข.1 อำเภอมหาชนะชัย(เครือข่ายผสมเทียม) (ตชว.1 ,ตชว2.1,ตชว2.2,ตชว.3)

คข.1 อำเภอเมืองยโสธร(เครือข่ายผสมเทียม) (ตชว.1 ,ตชว2.1,ตชว2.2,ตชว.3)

คข.1 อำเภอเลิงนกทา(เครือข่ายผสมเทียม) (ตชว.1 ,ตชว2.1,ตชว2.2,ตชว.3)

                   เดือนสิงหาคม 2566

คข.1 อำเภอกุดชุม1(เครือข่ายผสมเทียม) (ตชว.1 ,ตชว2.1,ตชว2.2,ตชว.3)

คข.1 อำเภอกุดชุม2(เครือข่ายผสมเทียม) (ตชว.1 ,ตชว2.1,ตชว2.2,ตชว.3)

คข.1 อำเภอค้อวัง(เครือข่ายผสมเทียม) (ตชว.1 ,ตชว2.1,ตชว2.2,ตชว.3)

คข.1 อำเภอคำเขื่อนแก้ว(เครือข่ายผสมเทียม) (ตชว.1 ,ตชว2.1,ตชว2.2,ตชว.3)

คข.1 อำเภอทรายมูล(เครือข่ายผสมเทียม) (ตชว.1 ,ตชว2.1,ตชว2.2,ตชว.3)

คข.1 อำเภอไทยเจริญ(เครือข่ายผสมเทียม) (ตชว.1 ,ตชว2.1,ตชว2.2,ตชว.3)

คข.1 อำเภอป่าติ้ว(เครือข่ายผสมเทียม) (ตชว.1 ,ตชว2.1,ตชว2.2,ตชว.3)

คข.1 อำเภอมหาชนะชัย(เครือข่ายผสมเทียม) (ตชว.1 ,ตชว2.1,ตชว2.2,ตชว.3)

คข.1 อำเภอเมืองยโสธร(เครือข่ายผสมเทียม) (ตชว.1 ,ตชว2.1,ตชว2.2,ตชว.3)

คข.1 อำเภอเลิงนกทา(เครือข่ายผสมเทียม) (ตชว.1 ,ตชว2.1,ตชว2.2,ตชว.3)

                ตัวชี้วัดข้อ 3) เกษตรกรเครือข่ายได้รับการถ่ายทอดความรู้จากเจ้าหน้าที่ผสมเทียม ภาพกิจกรรมระดับจังหวัดตัวชี้วัดข้อ 
                         - ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่โครงการฟาร์มเครือข่ายผสมเทียมโคเนื้อเพิ่มรายได้ ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร

          4.3 โครงการการเฝ้าระวังการใช้สารเร่งเนื้อแดงในสุกรและโคขุน(Key Success Factor)

               4.4 โครงการขยายพื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว์ 50,000 ไร่ (Key Success Factor)

- สรุปผลการดำเนินงาน พร้อมระบุปัจจัยแห่งความสำเร็จ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ

5. รูปภาพหรือเอกสารแสดงผลลัพธ์ในการดำเนินการตามแผนงานและภารกิจฯ

         ความสำเร็จในการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ด้านการผลิต

             -โครงการฟาร์มเครือข่ายผสมเทียมโคเนื้อเพิ่มรายได้ 

               ------------------>  ภาพโครงการฟาร์มเครือข่ายผสมเทียมโคเนื้อเพิ่มรายได้<-------------------

        ความสำเร็จด้านในการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ การเฝ้าระวังและปราบปรามการกระทำความผิดกฏหมายด้านปศุสัตว์

             ------------------> ภาพโครงการเฝ้าระวังและปราบปรามการกระทำความผิดกฎหมายด้านปศุสัตว์ <-------------------

             ------------------> ภาพโครงการการเฝ้าระวังการใช้สารเร่งเนื้อแดงในสุกรและโคขุน <-------------------

        ความสำเร็จในการบูรณาการการบริหารจัดการด้านแผนงงาน โครงการ กิจกรรม งบประมาณ และทรัพยากรบุคคลสังกัดกรมปศุสัตว์ในพื้นที่

         ------------------> โครงการกิจกรรมงบประมาณและทรัพยากรบุคลากร <-------------------

         ------------------> โครงการขยายพื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว์ 50,000 ไร่ <-------------------